Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

Goalie Academy Schreuder: bekend onder de handelsnaam ‘Goalie Academy Schreuder’ gevestigd te Baarn.

 

Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Goalie Academy Schreuder en Opdrachtgever in de hoedanigheid van Deelnemer gebruik maakt van de diensten van Goalie Academy Schreuder.

 

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of natuurlijk persoon die handelt in naam van de vereniging of Deelnemer die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de Deelnemer aangaande de dienstverlening van Goalie Academy Schreuder.

 

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Goalie Academy Schreuder en de Opdrachtgever ter zake van een of meer door Goalie Academy Schreuder te verlenen diensten waaraan de Deelnemer deelneemt.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 

1.       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goalie Academy Schreuder aangeboden diensten, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2.       De toepasselijkheid van enig algemene of specifieke voorwaarde of beding van de opdrachtgever wordt door Goalie Academy Schreuder van de hand gewezen.

3.       Afwijking van of aanvullingen, in welke vorm dan ook, op de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Goalie Academy Schreuder daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

4.       In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

5.       Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

6.       Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

1.       De offerte van dienstverlening wordt elektronisch of schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende de aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de offerte is gesteld, blijft de offerte gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2.       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

3.       De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan, door middel van een handtekening, met de offerte en Goalie Academy Schreuder een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd aan de Opdrachtgever.

4.       De overeenkomst is persoonsgebonden en is zonder schriftelijke overleg met Goalie Schreuder Academy niet overdraagbaar.

5.       De partijbedoeling is dat er een overeenkomst van opdracht is ontstaan bij aanbod en aanvaarding.

 

ARTIKEL 4 – BEDENKTIJD, ANNULERING EN BEËINDIGING

 

1.       Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening door Goalie Academy Schreuder aan de Deelnemer is er sprake van 14 dagen bedenktijd in verband met aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de overeenkomst kosteloos worden ontbonden na een schriftelijk verzoek aan Goalie Academy Schreuder.

2.       Na deze 14 dagen is niet meer mogelijk om zonder wettelijke grondslag deze overeenkomst te ontbinden, tenzij dit wordt overeengekomen tussen opdrachtgever en Goalie Academy Schreuder.

3.       Goalie Academy Schreuder kan de overeenkomst tussentijds niet ontbinden, tenzij dit is overeengekomen met de opdrachtgever of het een sanctie is gezien artikel 5 lid 4 of ten gevolgen van artikel 6.

4.       De overeenkomst eindigt van rechtswegen op de afgesproken datum genoemd in de overeenkomst.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

 

1.       Betalingen dienen plaats te vinden 14 dagen na dagtekening van het factuur.

2.       Bij niet tijdige betaling krijgt de opdrachtgever een schriftelijke waarschuwing, daarbij wordt een termijn gesteld om daarbinnen het bedrag over te maken. Het termijn bedraagt 14 dagen.

3.       Eén maand na dagtekening van factuur behoudt Goalie Academy Schreuder het recht om een aanmaning te sturen en de trainingen op te schorten tot betaling van het volledig overeengekomen bedrag. Binnen één maand moet het overeengekomen bedrag zijn voldaan.     

4.       Bij twee maanden na dagtekening van het factuur behoudt Goalie Academy Schreuder zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden en is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van de annuleringskosten.

5.       De annuleringskosten staan gelijk aan 25% van het totaal overeengekomen bedrag inclusief BTW terug te vinden in de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 - OVERMACHT

 

Indien Goalie Academy Schreuder door overmacht geheel of ten dele is verhinderd zijn diensten uit te voeren behoudt Goalie Academy Schreuder zich voor een gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Goalie Academy Schreuder enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever is gehouden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Goalie Academy Schreuder kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

ARTIKEL 7 – ONTSTENTENIS  

 

1.       Indien een trainer van Goalie Academy Schreuder niet aanwezig is, wordt er gezocht naar een alternatief. Als er geen alternatief mogelijk is verrekent Goalie Academy Schreuder dit met de Opdrachtgever.

2.       De Opdrachtgever heeft geen recht op teruggave van het afgesproken bedrag wanneer de Deelnemer verhinderd is om aanwezig te zijn bij een keeperstraining, zaaltraining, workshop, clinic of kamp. De Opdrachtgever en Goalie Academy Schreuder kunnen overeenkomen dat de gemiste dienst op een ander moment zal worden uitgevoerd.

3.       Goalie Academy Schreuder kan ten alle tijden een keeperstraining, zaaltraining, workshop, clinic of kamp annuleren. Als gevolg ontvangt de Opdrachtgever het overeengekomen bedrag.   

 

ARTIKEL 8 - FOTO'S EN VIDEO'S

 

Goalie Academy Schreuder maakt gebruik van opnamemateriaal om de kwaliteit van de trainingen en ontwikkeling van de keeper te verbeteren. Hierbij behoudt Goalie Academy Schreuder zich het recht voor alle gemaakte foto's en video's te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor promotie, presentaties en dergelijke. Indien u niet toestaat dat Goalie Academy Schreuder het materiaal van de deelnemer gebruikt dient u Goalie Academy Schreuder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen voorafgaande aan de keeperstraining, zaaltraining, workshop, clinic, kamp en privétraining. Deelnemers worden altijd van te voren op de hoogte gesteld als Goalie Academy Schreuder het beeldmateriaal voor eigen doeleinden wil gebruiken.  

 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID EN GEDRAG

 

1.       Deelname aan de diensten van de Goalie Academy Schreuder geschiedt altijd op eigen risico. Goalie Academy Schreuder is nooit aansprakelijk voor tijdens een (reguliere) keeperstraining, zaaltraining, workshop, clinic, kamp of privétraining opgelopen lichamelijk letsel.

2.       Een ieder die gebruik maakt van de diensten van de Goalie Academy Schreuder wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

3.       Goalie Academy Schreuder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade. 

4.       De Goalie Academy Schreuder is club onafhankelijk en derhalve te gast op het desbetreffende sportcomplex, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel op het veld als binnen het sportcomplex. 

5.       Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmateriaal en kleding van Goalie Academy Schreuder. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.

6.       De deelnemer dient op de door de Goalie Academy Schreuder aangegeven tijd aanwezig te zijn volledig in uitrusting.

7.       Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders en overige deelnemers.

8.       De Goalie Academy Schreuder is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.